Điều khoản về khai báo hàng hóa 75%

Điều khoản về khai báo hàng hóa 75% là điều khoản giúp cho người được bảo hiểm giảm số phí bảo hiểm đóng khi ký kết hợp đồng với công ty bảo hiểm.

điều khoản về khai báo hàng hóa 75%

Điều khoản về khai báo hàng hóa 75%

1. Trên cơ sở phí bảo hiểm là phí tạm tính, cho 75% số tiền bảo hiểm và sẽ được điều chỉnh vào cuối thời hạn bảo hiểm,

Người được bảo hiểm đồng ý khai báo cho MIC bằng văn bản giá trị của hàng hóa trong kho trừ đi bất cứ số tiền nào đã được bảo hiểm bởi các Đơn bảo hiểm khác ngoài các Đơn bảo hiểm đã kê khai, trên cơ sở giá trị hàng hóa thực tế vào ngày cuối cùng của mỗi tháng và việc kê khai phải được thực hiện trong vòng 30 ngày sau đó. Việc kê khai này phải được ký xác nhận bởi Người được bảo hiểm hoặc người đại diện hợp pháp của Người được bảo hiểm.

Nếu có nhiều Đơn bảo hiểm khác cùng bảo hiểm cho hàng hóa được bảo hiểm ở đây trên cơ sở khai báo, thì việc kê khai phải được thực hiện để phân bổ cho mỗi đơn bảo hiểm một phần giá trị hàng hóa được bảo hiểm theo các đơn bảo hiểm đó, theo tỷ lệ với giá trị bảo hiểm tương ứng ghi trong các Đơn bảo hiểm.

Trong trường hợp Người được bảo hiểm không tiến hành khai báo trong vòng 30 ngày như đã nêu trên, khi đó số tiền bảo hiểm sẽ được xem là số kê khai giá trị thực tế của tháng đó.

Vào cuối mỗi kỳ hạn bảo hiểm, phí bảo hiểm sẽ tính theo tỷ lệ % trên số tiền bảo hiểm trung bình, có nghĩa là tổng giá trị của các lần khai báo hoặc được coi là đã khai báo chia cho số lần khai báo phải thực hiện. Nếu phí bảo hiểm thực tế phải trả lớn hơn phí đặt cọc ban đầu, Người được bảo hiểm sẽ phải thanh toán bổ sung phần chênh lệch. Nếu thấp hơn, MIC sẽ hoàn lại phần chênh lệch nhưng không vượt quá 50% phí đặt cọc ban đầu.

Xem Thêm : Điều khoản từ bỏ thế quyền là gì

Xem Thêm : Điều khoản thiết bị điện

Xem Thêm : Điều khoản về xe ô tô

Xem Thêm : Điều khoản thỏa thuận về giá trị thỏa thuận của đồ trang sức

Xem Thêm : Điều khoản về không mất hiệu lực bảo hiểm

2.Cơ sở tính giá trị khai báo là giá thị trường và tổn thất sẽ được giải quyết bồi thường trên cơ sở giá thị trường ngay trước khi xảy ra tổn thất.

3 .Nếu vào thời điểm xảy ra tổn thất có bất kỳ Đơn bảo hiểm nào khác không dựa trên cơ sở khai báo hàng hóa do Người được bảo hiểm hoặc một người nào khác mua bảo hiểm cho hàng hóa được bảo hiểm, đơn bảo hiểm này sẽ chỉ bồi thường cho phần vượt quá giá trị hàng hóa tại thời điểm xảy ra tổn thất lớn hơn số tiền bảo hiểm của những đơn bảo hiểm khác nói trên

và MIC sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường nhiều hơn phần tỷ lệ của tổn thất đó, là tỷ lệ giữa giá trị vượt quá và tổng giá trị hàng hóa nhưng không vượt quá số tiền bảo hiểm được bảo hiểm ở đây (hoặc nếu có một đơn bảo hiểm trên cơ sở khai báo nào khác bảo hiểm cho cùng hàng hóa đó, sẽ là tỷ lệ của phần vượt quá).

4.Nếu sau khi xảy ra tổn thất, số khai báo cuối cùng ngay trước khi xảy ra tổn thất được xác định là thấp hơn số thực tế phải khai báo thì số tiền bồi thường sẽ giảm theo tỷ lệ giữa số tiền đã khai báo và số tiền lẽ ra phải khai báo.

5.Dù cho có tổn thất xảy ra, các bên hiểu rằng số tiền bảo hiểm sẽ vẫn được duy trì cho tất cả các hạng mục trong suốt thời hạn bảo hiểm và Người được bảo hiểm phải đóng thêm một khoản phí cho số tiền bị tổn thất tính theo tỷ lệ kể từ ngày xảy ra tổn thất cho đến hết thời hạn bảo hiểm. Phí bảo hiểm này sẽ tính theo tỷ lệ phí áp dụng cho hàng hóa bị thiệt hại và được tính riêng biệt khỏi phí điều chỉnh cuối năm.

6. Nếu Người được bảo hiểm yêu cầu hủy bỏ điều khoản bảo hiểm này trước thời hạn (kể cả khi còn hàng hóa hay không) MIC sẽ giữ lại phần phí ngắn hạn tính trên số tiền bảo hiểm trung bình tính đến ngày hủy hiệu lực bảo hiểm hoặc 50% của phí đặt cọc ban đầu, tùy số nào lớn hơn.

Nếu Người được bảo hiểm yêu cầu hủy bỏ điều khoản bảo hiểm này sau khi xảy ra tổn thất, MIC sẽ giữ lại phần phí theo tỷ lệ được tính trên cơ sở số tiền bảo hiểm trung bình tính đến ngày hủy bỏ bảo hiểm cộng với phần phí tính theo tỷ lệ kể từ ngày xảy ra tổn thất đến hết thời hạn bảo hiểm cho số tiền tổn thất đã được bồi thường, hoặc 50% phí đặt cọc ban đầu, tùy số nào lớn hơn.

7.Trách nhiệm tối đa của MIC sẽ không vượt quá số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm sẽ không tính cho phần vượt quá số tiền bảo hiểm. Tuy nhiên, Người được bảo hiểm có thể tăng số tiền bảo hiểm với điều kiện phải thông báo trước cho MIC về số tiền bảo hiểm mới và phải được MIC đồng ý bằng cách cấp một Giấy Sửa đổi bổ sung xác nhận thay đổi này.

8.Nếu tại thời điểm xảy ra tổn thất giá trị hàng hóa thực tế trong kho lớn hơn số tiền bảo hiểm thì Người được bảo hiểm sẽ được xem như tự bảo hiểm cho phần chênh lệch và sẽ tự chịu phần tổn thất theo tỷ lệ tương ứng giữa phần chênh lệch và giá trị hàng hóa thực tế. Điều khoản này được áp dụng riêng cho từng hạng mục hàng hóa trong kho.

9.Cam kết rằng các đơn bảo hiểm khác bảo hiểm trên cơ sở khai báo cho cùng hàng hóa trong kho nói trên đều phải có nội dung điều khoản, điều kiện đúng như quy định trong Hợp đồng bảo hiểm này.

Stock declaration 75%

1.    In consideration of the premium by this Insurance being provisional in that it is calculated on 75 percent of the sum insured hereby and is subject to adjustment on expiry of each period of insurance,

The Insured agrees to declare to MIC in writing, the value of this stocks less any amount insured by policies other than declaration policies, on the following basis namely the value at risk on the last day of each month and to make such declaration within thirty days thereafter, such declaration to be signed by the Insured or by a responsible person authorised to sign on his behalf.

If other policies on a declaration basis over the stocks hereby insured, the declaration shall be made so as to apportion to each policy a share of the value of the stocks insured under such declaration policies, pro rata to the respective amounts named in the policies.

In the event of a declaration not being made within the thirty (30) days mentioned above then the Insured shall be deemed to have declared the sum insured hereby as the value at risk.

On the expiry of each period of insurance, the premium shall be calculated at the rate of % on the average sum insured, namely the total of the values declared or deemed to have been declared divided by the number of declarations due to have been made. If the resultant premium be greater than the provisional premium the Insured shall pay the difference; if it be less the difference shall be repaid to the Insured but such repayment shall not exceed 50 per cent of the provisional premium.

2.The basis of the value for declarations shall be the market value and any loss hereunder shall be settled on the basis of the market value immediately anterior to the loss.

3. If at the time of any loss, there be any other subsisting insurance or insurances on other than a declaration basis, whether effected by the Insured or by other person or persons, covering the stocks hereby insured, this Insurance shall apply only to the excess of the value of such stocks at the time of the loss over the sum insured by such other insurance or insurances,

and MIC shall not be liable to pay or contribute more than that proportion of such loss which such excess (or, if there be other declaration insurance covering the same stocks, a rateable proportion of such excess), but not exceeding the sum insured hereby, bears to the total value of the stocks.

4.If after the occurrence of a loss it is found that the amount of the last declaration previous to the loss is less than the amount that ought be have been declared, then the amount which would have been recoverable by the Insured shall be reduced in such proportion as the amount of the said last declaration bears to the amount that ought to have been declared.

5.Notwithstanding the occurrence of a loss, it is understood that the sum insured will be maintained at all items during the period of insurance and the Insured therefore undertakes to pay extra premium on the amount of any loss pro rata from the date of such loss to the expiry of the period of insurance, the premium being calculated at the rate applicable to the stocks destroyed and such extra premium shall not be taken into account in, shall be distinct from, the final adjustment of premium.

6.In the event of this Insurance being cancelled by the Insured during its currency (whether stocks exists or not) the premium to be retained by MIC shall be the appropriate short period calculated on the average amount insured up to the date of cancelation or 50 per cent of the provisional premium whichever is greater;

but if this Insurance is cancelled by the Insured after a loss has occurred the premium to be retained by MIC shall be pro rata proportion of the premium calculated on the average amount insured up to the date of cancellation plus the pro rata proportion of the premium from the date of loss to the expiry of the period of insurance on the amount of the loss paid, or 50 per cent of the provisional premium whichever is the greater.

7.The maximum liability of MIC shall not exceed the sum insured hereby and premium shall not be receivable on value in excess thereof. The sum insured may, however, be increased by prior agreement with MIC in which event the new sum insured and the date from which it is effective will be recorded on this Insurance by an endorsement.

8. In the stocks hereby insured shall at the time of loss be collectively of greater value than the sum insured thereon, then the Insured shall be considered as being his own Insurer for the difference and shall bear a rateable proportion of the loss accordingly. Every item, if more than one, on stocks shall be separately subject to this condition.

9.It is warranted that every other policy on a declaration basis covering the stocks insured hereby shall be identical in wording with this Insurance.

5/5 - (1 bình chọn)

NHỮNG BÀI VIẾT BẠN NÊN CHÚ Ý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *