Bảo hiểm bên thứ 3 trong xây dựng

Bảo hiểm bên thứ 3 là loại hình bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của Người mua bảo hiểm đối với bên thứ 3 phát sinh do lỗi sơ ý gây thiệt hại về người, tài sản.

Xem Thêm các bài viết liên quan :

Các doanh nghiệp hay tham gia bảo hiểm bên thứ 3:

 • Doanh nghiệp xây dựng.
 • Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

bảo hiểm bên thứ 3

Bảo hiểm bên thứ 3 trong xây dựng.

Nghị định 20/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng:

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4 như sau:

“3. Nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm bắt buộc cho người lao động thi công trên công trường và bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba”.

 1. Bổ sung khoản 4 vào sau khoản 3 Điều  5 như sau:

“4. Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba là khoảng thời gian cụ thể, tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc thời gian xây dựng căn cứ vào hợp đồng xây dựng và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm”.

 1. Bổ sung điểm d vào sau điểm c khoản 1 Điều 6 như sau:

“d) Đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba: Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà theo quy định của pháp luật nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bồi thường cho bên thứ ba đối với những thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng, tài sản phát sinh trực tiếp trong quá trình thi công xây dựng và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm”.

Phạm vi bảo hiểm bên thứ 3.

 • Trách nhiệm: là trách nhiệm pháp lý của Bên mua bảo hiểm phải bồi thường đối với thương tật bất ngờ hoặc bệnh tật đối với bất cứ người nào và/hoặc tổn thất, tổn hại bất ngờ đối với tài sản phát sinh từ công việc kinh doanh của Bên mua bảo hiểm;
 • Chi phí pháp lý: Toàn bộ chi phí kiện tụng mà Bên mua bảo hiểm phải trả cho bất cứ bên thứ ba nào và/hoặc chi phí Bên mua bảo hiểm đã trả với sự đồng ý của Bên bảo hiểm về bất kỳ khiếu nại nào đòi Bên mua bảo hiểm phải bồi thường như đã được quy định trong hợp đồng này.
 • Phạm vi địa lý: lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Luật áp dụng: Việt Nam

Phí bảo hiểm bên thứ 3.

Mức phí bảo hiểm bên thứ 3 sẽ phụ thuộc vào đối tượng được bảo hiểm. Thông thường, tỷ lệ phí bảo hiểm MIC sẽ 0.1%/ Mức trách nhiệm.

Giới hạn trách nhiệm đối với bên thứ 3.

 • Tổng hạn mức trách nhiệm là x.000.000.000 VNĐ/vụ và cho cả thời hạn bảo hiểm, trong đó:
  • Đối với thiệt hại về tài sản: không vượt quá x.000.000 VNĐ/mỗi và mọi vụ tổn thất;
  • Đối với thiệt hại về người: không vượt quá x.000.000 VNĐ/mỗi và mọi vụ tổn thất và không quá x.000.000 VNĐ/người/vụ tổn thất;

Mua bảo hiểm bên thứ 3.

 • Các anh/Chị kê khai theo mẫu : Giấy yêu cầu bảo hiểm công cộng
 • Sau đó gửi về email : tannt@mic.vn hoặc zalo : 0902 642 058 .
 • Kiểm tra hợp đồng mẫu , sau đó chốt hợp đồng.
 • Thanh toán phí bảo hiểm và nhận hợp đồng đã ký kết.
5/5 - (2 votes)
0 replies
Leave a Reply
Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.