Phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế, giám sát

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế, giám sát là loại hình bảo hiểm nhằm bảo vệ người được bảo hiểm trước các khiếu nại của bên thứ 3.

Ngày 13 tng 11 năm 2015, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định Số: 119/2015/NĐ-CP, hướng dẫn nguyên tắc đối với loại hình bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn xây dựng:

  1. Nhà thầu tư vấn phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng đối với công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp II trở lên.
  2. Phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng được tính vào giá thành sản phẩm tư vấn;
  3. Thời hạn bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng bắt đầu kể từ ngày thực hiện công việc tư vấn đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định pháp luật.
  4. Số tiền bảo hiểm tối thiểu: Đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng, số tiền bảo hiểm tối thiểu bằng giá trị hợp đồng tư vấn, thiết kế.

Xem Thêm :

bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế

Phạm vi bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế, giám sát.

Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội ( sau đây gọi tắt là MIC) đồng ý bồi thường cho người được bảo hiểm tổn thất phát sinh từ các khiếu nại được thực hiện lần đầu chống lại người được bảo hiểm và được thông báo cho MIC trong thời hạn bảo hiểm mà người được bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường khi thực hiện nghề nghiệp nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm.

Phụ thuộc vào các điều khoản, các điểm loại trừ, các hạn mức trách nhiệm và điều kiện trong Quy tắc bảo hiểm này, MIC sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của người được bảo hiểm đối với các khiếu nại của các Bên thứ ba.

Với điều kiện bất kỳ khiếu nại nào của Bên thứ ba phải:

  1. Là yêu cầu bồi thường thiệt hại, bao gồm các chi phí của người được bảo hiểm với sự chấp thuận của MIC; và
  2. Đối với thương tật thân thể, thiệt hại vật chất hoặc thiệt hại về xây dựng phát sinh từ một hành động bất cẩn, lỗi bất cẩn, hoặc quên sót do bất cẩn mà người được bảo hiểm đã thực hiện hoặc được cho là đã thực hiện trong thời hạn bảo hiểm hoặc trong thời hạn hồi tốđược quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm; và
  3. Xảy ra trong quá trình thực hiện dịch vụ nghề nghiệp thông thường của người được bảo hiểm với vai trò Kiến trúc sư, Kỹ sư tư vấn, Nhà thiết kế, Tư vấn kỹ thuật và/hoặc giám sát công trình xây dựng.
  4. Liên quan đến hành động sơ suất, lỗi do sơ suất, quên sót được thực hiện, hoặc có thể đã được thực hiện hoặc được cho là đã được thực hiện sau ngày bảo hiểm này có hiệu lực.

Giới hạn bồi thường bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế.

  1. Tổng trách nhiệm (bao gồm phí tổn và chi phí bào chữa của người được bảo hiểm được MIC công nhận mà không tính đến tổng số vụ khiếu nại của Bên thứ ba bất lợi cho người được bảo hiểm) của MIC sẽ không vượt quá số tiền nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm, và là mức trách nhiệm gộp cho tất cả các khiếu nại của Bên thứ ba chống lại người được bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm.
  2. Bất cứ khi nào MIC thanh toán bồi thường cho người được bảo hiểm các khiếu nại hoặc một loạt các khiếu nại đòi bồi thường từ Bên thứ ba trong phạm vi hạn mức bồi thường nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm (sau khi trừ đi bất kỳ số tiền nào mà MIC đã thanh toán trước như chi phí hoặc tiền bồi thường) hoặc một số tiền thấp hơn để giải quyết các khiếu nại hoặc một loạt các khiếu nại đó thì MIC sẽ không còn trách nhiệm liên quan đến các vụ khiếu nại như vậy  và sẽ ( trừ trường hợp có hành động thế quyền bồi thường) từ bỏ việc thực hiện, kiểm soát cũng như không có trách nhiệm gì thêm đối với các khiếu nại và chi phí liên quan này.

Mức khấu trừ bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế, giám sát.

Phụ thuộc vào mức bồi thường quy định và áp dụng trong suốt thời hạn bảo hiểm, MIC sẽ chỉ có trách nhiệm đối với các phần trách nhiệm vượt quá mức khấu trừ nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm, bao gồm trách nhiệm đối với chi phí của người khiếu nại là bên thứ ba, các chi phí bào chữa được chấp thuận của người được bảo hiểm.

Mức khấu trừ được áp dụng đối với mỗi và mọi vụ khiếu nại của Bên thứ ba cho dù việc trả tiền bồi thường có được thực hiện hoặc không và không áp dụng việc cộng gộp các mức khấu trừ.

Người được bảo hiểm sẽ thanh toán, trong vòng 10 ngày, các phần chi phí khiếu nại và thanh toán bồi thường thuộc mức khấu trừ khi được MIC yêu cầu bằng văn bản. Tuy nhiên, dù riêng lẽ hay gộp lại, tổng số tiền mà người được bảo hiểm thanh toán cho mỗi khiếu nại cũng không được vượt quá mức khấu trừ nêu trong giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm.

Vui lòng liên hệ : 0902642058 (Zalo) để được tư vấn chi tiết về loại hình bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng.

5/5 - (1 vote)
0 replies
Leave a Reply
Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.