Chi phí bảo hiểm công trình xây dựng

Bảo hiểm công trình xây dựng là loại hình bảo hiểm cho những rủi ro trong quá trình xây dựng. Trong quá trình thi công xây dựng, những tổn thất xảy ra đối với công trình và đối với bên thứ ba, khi thuộc phạm vi đơn bảo hiểm sẽ được bồi thường.

bảo hiểm công trình xây dựng

Nghị định 67 về bảo hiểm công trình xây dựng

Nghị định 67/NĐ-CP có hiệu lực ngà 06/09/2023 của Chính Phủ Quy Định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Nghị định này hướng dẫn:

  1. Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm và chế độ tài chính, chế độ báo cáo đối với bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng bao gồm: bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng, bảo hiểm đối với công nhân thi công trên công trường.
  2. Việc triển khai bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba.

Xem Thêm :

Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng

Trong trường hợp có sự thay đổi về giá trị hợp đồng xây dựng thì bên mua bảo hiểm có trách nhiệm thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm để điều chỉnh lại số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm. Việc điều chỉnh này chỉ có hiệu lực sau khi đã được ghi vào hợp đồng bảo hiểm hoặc có văn bản chấp thuận của doanh nghiệp bảo hiểm. Dự thảo nêu rõ các trường hợp cụ thể như sau:

1- Trường hợp số tiền bảo hiểm tăng: doanh nghiệp bảo hiểm tăng phí bảo hiểm tương ứng;

2- Trường hợp số tiền bảo hiểm giảm: doanh nghiệp bảo hiểm hoàn trả cho bên mua bảo hiểm 80% phần phí bảo hiểm điều chỉnh giảm.

Theo dự thảo, thời hạn bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng là khoảng thời gian cụ thể, tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc thời gian xây dựng căn cứ Quyết định đầu tư (bao gồm cả điều chỉnh, bổ sung nếu có) được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm. Đối với những bộ phận, hạng mục công trình đã được bàn giao hoặc đưa vào sử dụng thì thời hạn bảo hiểm sẽ chấm dứt kể từ thời điểm những bộ phận, hạng mục đó bàn giao hoặc đưa vào sử dụng.

Thời điểm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm bắt đầu ngay sau khi giao kết hợp đồng bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thực hiện thanh toán phí bảo hiểm theo thỏa thuận tại Hợp đồng bảo hiểm phù hợp với quy định.

Quy định về mua bảo hiểm công trình xây dựng

Trừ các công trình liên quan đến quốc phòng, an ninh và bí mật nhà nước, chủ đầu tư hoặc nhà thầu trong trường hợp phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng phải mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng đối với các công trình sau:

  1. a) Công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng quy định tại Phụ lục II Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có);
  2. b) Công trình đầu tư xây dựng có ảnh hưởng lớn đến môi trường thuộc danh mục dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Phụ lục II và Phụ lục III Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có);
  3. c) Công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan.
  4. Nhà thầu tư vấn phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng đối với công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp II trở lên.
  5. Nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường.

Chi phí bảo hiểm công trình xây dựng

Phí bảo hiểm công trình xây dựng =  Giá trị công trình x Tỷ lệ phí bảo hiểm.

Trong đó:

Giá trị công trình là giá trị đầy đủ của công trình khi hoàn thành, bao gồm toàn bộ vật liệu, tiền lương, cước phí vận chuyển, thuế hải quan, các loại thuế khác, các hạng mục do chủ đầu tư cung cấp và không được thấp hơn tổng giá trị hợp đồng xây dựng (bao gồm cả giá trị điều chỉnh, bổ sung (nếu có).

Tỷ lệ phí bảo hiểm theo mức độ rủi ro của từng công trình xây dựng.

Phạm vi bảo hiểm công trình xây dựng

MIC thỏa thuận với người được bảo hiểm rằng nếu bất kỳ lúc nào trong thời hạn bảo hiểm , một hạng mục nào đó có tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm bị tổn thất hoặc thiệt hại bất ngờ, không lường trước được do bất ngờ nguyên nhân nào, khác với những nguyên nhân bị loại trừ trong quy tắc bảo hiểm , và với mức độ cần thiết phải sữa chữa hoặc thay thế thì MIC sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm tổn thất đó theo như quy định dưới đây bằng tiền, bằng cách sữa chữa thay thế (tùy MIC lựa chọn),

Mức bồi thường đối với từng hạng mục ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm  và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm sẽ không vượt quá số tiền tương ứng với hạng mục đó và đối với mỗi sự cố sẽ không vượt quá hạn mức trách nhiệm bồi thường được quy định và tổng cộng lại, toàn bộ số tiền bồi thường không vượt quá tổng số tiền quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm.

MIC cũng sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm chi phí dọn dẹp hiện trường sau khi xảy ra sự cố dẫn đến khiếu nại theo Quy tắc bảo hiểm này với điều kiện là số tiền đó phải được quy định riêng trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm.

Vui lòng liên hệ : 0902642058 (Tân) để được tư vấn bảo hiểm công trình xây dựng một cách nhanh chóng.

Ngoài bảo hiểm công trình xây dựng, bạn có thể tham khảo thêm loại bảo hiểm công trình xây dựng đã hoàn thành.

5/5 - (2 bình chọn)

NHỮNG BÀI VIẾT BẠN NÊN CHÚ Ý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *