Điều khoản thiết bị điện

Điều khoản thiết bị điện sẽ được thêm vào trong hợp đồng bảo hiểm tài sản nhằm mở rộng phạm vi bảo hiểm cho khách hàng, khi tham gia bảo hiểm cháy nổ tại MIC. Sau đây, MIC xin gửi tới Quý khách hàng nội dung chi tiết điều khoản thiết bị điện :

điều khoản thiết bị điện

Điều khoản Thiết bị điện

Điều khoản bảo hiểm này không bảo hiểm cho các tổn thất hoặc thiệt hại đối với bất kỳ máy móc, thiết bị điện linh phụ kiện thiết bị điện hoặc bất kỳ bộ phận nào của hệ thống điện phát sinh do hoặc là hậu quả của hoạt động quá tải, quá áp, đoản mạch, tự nung nóng, phóng hồ quang điện hoặc rò điện, với điều kiện điểm loại trừ này sẽ:

(a)    không áp dụng đối với các tổn thất gây ra bởi rủi ro được bảo hiểm theo Điều khoản bảo hiểm này.

(b)   chỉ áp dụng riêng đối với máy móc, thiết bị điện hoặc bộ phận của hệ thống điện bị tác động, không áp dụng đối với những máy móc, thiết bị điện hoặc bộ phận của hệ thống điện khác bị phá hủy hay thiệt hại do đám cháy hình thành từ các máy móc, thiết bị hoặc hệ thống điện bị tác động ở trên.

Giới hạn: …/mỗi và mọi vụ tổn thất và với điều kiện là trách nhiệm của MIC đối với các chi phí này không vượt quá giới hạn nêu trên và tổng trách nhiệm đối với tổn thất hoặc thiệt hại và chi phí này sẽ không vượt quá tổng số tiền bảo hiểm.

Xem Thêm : Điều khoản về vi phạm

Xem Thêm : Điều khoản về giá trị thỏa thuận đối với đồ trang sức

Xem Thêm : Điều khoản về khai báo hàng hóa 75%

Xem Thêm : Điều khoản về không mất hiệu lực bảo hiểm

Xem Thêm : Điều khoản về hư hỏng hàng hóa trong kho lạnh

Electrical Installation

This Insurance does not cover for the loss of, or damage to any electrical machine, apparatus, fixture or fittings, or to any portion of the electrical installation arising from or occasioned by overrunning, excessive pressure, short circuiting, arcing, self-heating or leakage of electricity, provided that this exclusion shall:

(a)    Not apply to loss or damage caused by a peril insured against under this Insurance.

(b)   apply only to the particular electrical machine, apparatus, or portion of the electrical installation so affected, and not to other electrical machine, apparatus, or portion of the electrical installation destroyed or damage by fire set up by such particular electrical machine, apparatus or other electrical installation.

Limit: …/occurrence and in aggregate and total liability for such destruction or damage and fees shall not exceed in the aggregate the Sum insured.

Điều khoản Thiết bị điện 4A

Điều khoản bảo hiểm này tuyệt đối không chịu trách nhiệm đối với các tổn thất hoặc thiệt hại xảy ra cho bất kỳ máy móc, thiết bị điện, linh phụ kiện thiết bị điện nào hoặc bất kỳ bộ phận của hệ thống điện nào phát sinh do hoặc là hậu quả của hoạt động quá tải, quá áp, đoản mạch, tự nung nóng, phóng hồ quang điện hoặc rò điện vì bất cứ nguyên nhân nào (kể cả bị sét đánh).

Với điều kiện là Điều khoản này chỉ áp dụng riêng đối với máy móc, thiết bị điện hoặc bộ phận của hệ thống điện bị tác động, không áp dụng đối với những máy móc, thiết bị khác hoặc bộ phận khác của hệ thống điện bị phá hủy hay thiệt hại do đám cháy hình thành từ các máy móc, thiết bị hoặc hệ thống điện bị tác động ở trên.

Giới hạn bồi thường không vượt quá: …./vụ và trong suốt thời hạn bảo hiểm, với điều kiện là trách nhiệm của MIC đối với các chi phí này không vượt quá giới hạn nêu trên và tổng trách nhiệm đối với tổn thất hoặc thiệt hại và chi phí này sẽ không vượt quá tổng số tiền bảo hiểm.

Electrical Installation 4A

This Insurance is expressly declared to be free from liability for the loss of, or damage to any electrical machine, apparatus, fixture or fittings, or to any portion of the electrical installation arising from or occasioned by overrunning, excessive pressure, short circuiting, arcing, self-heating or leakage of electricity from whatever cause (lightning included) arising.

Provided that this Endorsement shall only apply to the particular electrical machine, apparatus, or portion of the electrical installation so affected, and not to other electrical machine, apparatus, or portion of the electrical installation destroyed or damage by fire set up by such particular electrical machine, apparatus or other electrical installation.

Limit: not exceed …/occurrence and in aggregate, total liability for such destruction or damage and fees shall not exceed in the aggregate the Sum insured.

Điều khoản Thiết bị điện 4B

Tổn thất hoặc thiệt hại do cháy đối với các thiết bị hoặc hệ thống điện được bảo hiểm theo Điều khoản Bảo hiểm này phát sinh do hoặc gây ra bởi sự quá tải, quá  áp, đoản mạch, phóng hồ quang điện, tự nung nóng hay bị rò điện vì bất kỳ nguyên nhân nào (bao gồm cả sét đánh) sẽ được bảo hiểm theo các Điều khoản và Điều kiện của Hợp đồng bảo hiểm,

Quy tắc bảo hiểm và các sửa đổi bổ sung liên quan, nhưng các bên hiểu và thoả thuận rằng Điều khoản Bảo hiểm này sẽ không chịu trách nhiệm đối với những tổn thất hoặc thiệt hại gây ra cho bất kỳ máy móc, thiết bị điện, linh phụ kiện thiết bị điện nào hoặc bất kỳ bộ phận nào của hệ thống điện trừ khi những tổn thất hoặc thiệt hại đó gây ra bởi cháy hoặc sét đánh.

Giới hạn bồi thường không vượt quá: …./vụ và trong suốt thời hạn bảo hiểm và tổng trách nhiệm đối với tổn thất hoặc thiệt hại và chi phí này sẽ không vượt quá tổng số tiền bảo hiểm.

Electrical Installation 4B

Loss or damage by fire to the electrical appliances and installation insured by this Insurance arising from or occasioned by overrunning, excessive pressure, short circuiting, arcing, self-heating or leakage of electricity, from whatever cause (lightning included) is covered subject to the Terms and Conditions of this Insurance, but it is expressly understood that no liability exists under this Insurance for loss or damage to any electrical machine, apparatus, fixture or fittings, or to any portion of the electrical installation, unless caused by fire or lightning.

Limit: not exceed …/occurrence and in aggregate, total liability for such destruction or damage and fees shall not exceed in the aggregate the Sum insured.

5/5 - (2 bình chọn)

NHỮNG BÀI VIẾT BẠN NÊN CHÚ Ý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *