Tìm hiểu về giá trị tham gia bảo hiểm

Bảo hiểm trên giá trị : Là trường hợp số tiền bảo hiểm cao hơn giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm xác định giá trị bảo hiểm. Nếu số tiền bảo hiểm lớn hơn giá trị thị trường của tài sản được bảo hiểm đó hoặc tài sản cùng chủng loại tương ứng trên thị trường thì số tiền bồi thường cao nhất bằng giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm xảy ra tổn thất.

Bảo hiểm dưới giá trị : Là trường hợp số tiền bảo hiểm thấp hơn giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm xác định giá trị bảo hiểm. Nếu số tiền bảo hiểm thấp hơn giá trị bảo hiểm thì người bảo hiểm chỉ phải bồi thường theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm/Giá trị bảo hiểm, kể cả các chi phí khác thuộc phạm vi bảo hiểm.

Bảo hiểm tài sản dưới giá trị : Bảo hiểm tài sản với số tiền bảo hiểm thấp hơn giá thị trường của tài sản đó hoặc tài sản cùng chủng loại tương ứng trên thị trường. Trong mọi trường hợp, số tiền bồi thường cao nhất chỉ bằng số tiền bảo hiểm dưới giá trị hoặc số tiền bảo hiểm ghi trên Đơn bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Bảo hiểm tài sản đủ giá trị : Trong bảo hiểm tài sản, các đơn bảo hiểm tiêu chuẩn yêu cầu tài sản phải được bảo hiểm cho đầy đủ giá trị. Vì thế, nếu bảo hiểm dưới giá trị thì điều kiện bảo hiểm dưới giá trị sẽ áp dụng làm cho số tiền bồi thường sẽ giảm đi theo tỷ lệ bảo hiểm dưới giá trị.

Tìm hiểu giá trị bảo hiểm

Tìm hiểu giá trị bảo hiểm

Cơ sở khai báo giá trị của bảo hiểm tài sản.

 • Tòa nhà, nhà xưởng bao gồm các thiết bị gắn liền và cấu thành các tòa nhà: giá trị bảo hiểm cần được kê khai dựa trên cơ sở khôi phục lại mà không phải là giá trị sau khi khấu hao.
 • Máy móc, thiết bị sản xuất, trang thiết bị văn phòng và các tài sản khác : Giá trị bảo hiểm cần được kê khai dựa trên cơ sở thay thế mới mà không phải là giá trị sau khi khấu hao.
 • Hàng hóa ( nếu có ) bao gồm nguyên vật liệu, thành phẩm, bán thành phẩm : Giá trị bảo hiểm là giá trị ước tính cao nhất tại thời điểm bất kỳ trong thời hạn bảo hiểm, không phải là giá trị bình quân hoặc giá trị thực tế tại thời điểm kê khai nhằm đảm bảo hàng hóa được bảo hiểm đầy đủ tại các thời kỳ cao điểm trong năm.

Số tiền bảo hiểm của máy móc phải bằng giá trị thay thế của một máy móc mới, tương tự cùng loại và cùng công suất, trong đó giá trị thay thế sẽ bao gồm cả chi phí vận chuyển, các khoản lệ phí và thuế hải quan, nếu có, và chi phí lắp đặt lại. Trong trường hợp số tiền bảo hiểm thấp hơn giá trị bảo hiểm yêu cầu, thì khi xảy ra tổn thất, Người được bảo hiểm chỉ thanh toán cho Người được bảo hiểm số tiền bồi thường theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá trị bảo hiểm yêu cầu.

Quy tắc bảo hiểm tiêu chuẩn :

 • Giá trị thực tế của tài sản bị tổn thất tại thời điểm xảy ra tổn thất.
 • Đưa NĐBH về thời điểm ngay trước khi xảy ra tổn thất.

Ví dụ :

 • Thiết bị mua 5 năm trước với giá US$100,000
 • Giá trị tại thời điểm hiện tại US$60,000

Tổn thất toàn bộ :

 • Đơn bảo hiểm sẽ bồi thường US$60,000

Tổn thất bộ phận:

Chi phí sữa chữa – Bảo hiểm bồi thường chi phí sữa chữa tối đa bằng giá trị tổn thất.

Thay thế bộ phận – Bảo hiểm bồi thường giá trị bộ phận cần thay thế trừ giá trị khấu hao hợp lý.

Ví dụ: Giá trị bộ phận mới cần thay thế giá US$20,000. Bảo hiểm bồi thường Ú$20,000 *60% = US$12,000

Trong trường hợp áp dụng ” Mới thay cũ ”

Nhiều tài sản là đơn nhất – không có thị trường để đánh giá giá trị thực tế hoặc không có thị trường cung cấp sản phẩm cũ để thay thể khi có tổn thất xảy ra.

 • Tòa nhà
 • Thiết bị máy móc công nghiệp

Công ty bảo hiểm có thể chấp nhận cung cấp phạm vi bảo hiểm “ Mới thay cũ”

 • Đơn bảo hiểm sẽ chi trả theo giá trị mới
 • Thay thế với tài sản mới có cùng tính năng/model/chức năng

Ví dụ như trên :

 • Tổn thất toàn bộ – Đơn bảo hiểm chi trả US$100,000
 • Tổn thất bộ phận – Đơn bảo hiểm chi trả chi phí sữa chữa hoặc thay thế bộ phận.

Bảo hiểm dưới giá trị và điều khoản Bảo hiểm dưới giá trị

Công ty bảo hiểm tính toán tỷ lệ phí bảo hiểm dựa trên tính chất rủi ro mà họ sẽ nhận.

Phí bảo hiểm sẽ được tính bằng tỷ lệ phí bảo hiểm nhân với giá trị bảo hiểm/số tiền bảo hiểm.

Ví dụ : 0.1% * Số tiền bảo hiểm (US$100,000) = US$100

Nếu giá trị bảo hiểm thấp hơn giá trị thực tế/giá trị thay thế, Công ty bảo hiểm nhận phí bảo hiểm thấp hơn phí bảo hiểm mà Người được bảo hiểm đáng ra phải chi trả. Do đó, bảo hiểm dưới giá trị được áp dụng:

 • Giá trị mới của thiết bị : US$100,000
 • Giá trị bảo hiểm : US$60,000 (60% giá trị mới thiết bị-> dưới giá trị)
 • Tổn thất : US$50,000
  • Bảo hiểm dưới giá trị : US$50k *60% = US$30k.

Điều khoản về bảo hiểm dưới giá trị (85%)

Cho dù có bất kỳ quy định nào khác biệt, các bên đồng ý và thỏa thuận rằng nếu tại thời điểm xảy ra tổn thất, số tiền bảo hiểm thực tế không vượt quá 85% Giá trị khôi phục đối với các hạng mục không phải là hàng hóa và 85% Giá trị bồi thường đối với hạng mục là hàng hóa thì Người được bảo hiểm sẽ được xem như là tự bảo hiểm cho phần giá trị chênh lệch và phải tự gánh chịu một phần tổn thất theo tỷ lệ tương ứng. Trong trường hợp có nhiều hơn một hạng mục tham gia bảo hiểm, điều khoản này sẽ được áp dụng một cách riêng biệt đối với từng hạng mục bị thiệt hại.

5/5 - (1 bình chọn)

NHỮNG BÀI VIẾT BẠN NÊN CHÚ Ý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *