Điều khoản loại trừ bảo hiểm tài sản

Bảo hiểm MIC gửi tới các bạn nội dung các điều khoản loại trừ bảo hiểm tài sản, kỹ thuật và trách nhiệm cho năm 2023. Những điều khoản loại trừ này, bắt buộc phải áp dụng trong hợp đồng bảo hiểm.

điều khoản loại trừ bảo hiểm tài sản

Nội dung chi tiết điều khoản loại trừ bảo hiểm tài sản, kỹ thuật và trách nhiệm như sau:

Tiếng Việt Ghi chú

Điều khoản Loại trừ Rủi ro Chiến tranh và Nội chiến (LRMA G51-Sửa đổi)

Điều khoản này không bảo hiểm cho bất cứ trách nhiệm nào của Người được bảo hiểm đối với các tổn thất hay thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi, thông qua hoặc là hậu quả của chiến tranh, xâm lược, hành động của kẻ thù nước ngoài, hành động thù địch hoặc các hoạt động tương tự chiến tranh (dù tuyên chiến hay không), nội chiến, binh biến, dân biến có quy mô lớn hoặc có thể phát triển thành một cuộc khởi nghĩa quần chúng, nổi dậy quân sự, khởi nghĩa, bạo loạn, cách mạng, hành động quân sự hoặc lực lượng tiếm quyền, thiết quân luật, sung công hoặc quốc hữu hoá hoặc trưng thu hoặc phá huỷ hay thiệt hại đối với tài sản bởi hoặc theo lệnh của bất kỳ chính phủ hoặc cơ quan công quyền hay chính quyền địa phương nào.

Áp dụng cho đơn tài sản, kỹ thuật và trách nhiệm

 

Điều khoản Loại trừ Rủi ro Năng lượng Hạt nhân (NMA 1975a) (1994) và SR 482( áp dụng cho tài sản và kỹ thuật).

Điều khoản này sẽ loại trừ tất cả các tổn thất hay hư hại trực tiếp hoặc gián tiếp do các Rủi ro Năng lượng Hạt nhân gây ra.

Theo chủ ý của điều khoản này, các Rủi ro Năng lượng Hạt nhân có nghĩa là tất cả các hợp đồng bảo hiểm của bên thứ nhất và/hoặc của bên thứ ba (trừ Trách nhiệm bồi thường Người lao động và Trách nhiệm của Chủ lao động) đối với:

(i)    Tất cả các tài sản trong phạm vi nhà máy điện hạt nhân.

Các Lò phản ứng Hạt nhân, các tòa nhà chứa lò phản ứng, các tài liệu và thiết bị bên trong các tòa nhà đó ở bất kỳ địa điểm nào không phải là nhà máy điện hạt nhân

(ii)     Tất cả các tài sản ở bất kỳ địa điểm nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở các địa điểm đã được quy định tại mục (i) trên đây) đang được hoặc đã từng được sử dụng cho:

(a)               Việc tạo ra năng lượng hạt nhân; hoặc

(b)               Việc sản xuất, Sử dụng hoặc Tàng trữ Vật liệu Hạt nhân

(iii)   Bất kỳ Tài sản nào khác được Nhóm và/hoặc Hiệp hội Bảo hiểm Hạt nhân địa phương chấp nhận bảo hiểm, nhưng chỉ trong phạm vi các yêu cầu riêng của Nhóm và/hoặc Hiệp hội đó.

(iv)   Việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ tới bất kỳ địa điểm nào được mô tả trong các mục (i) đến (iii) ở trên, trừ khi các hợp đồng bảo hiểm hoặc tái bảo hiểm loại trừ các rủi ro phơi nhiễm phóng xạ và ô nhiễm phóng xạ bởi Vật liệu Hạt nhân.

Ngoài ra, các Rủi ro Năng lượng Hạt nhân sẽ không bao gồm:

a)      Bất kỳ hợp đồng bảo hiểm nào liên quan đến việc xây dựng hoặc lắp đặt hoặc cài đặt hoặc thay thế, sửa chữa hoặc bảo trì hoặc chạy thử các Tài sản được mô tả trong các mục (i) đến (iii) nêu trên (bao gồm cả máy móc thiết bị của nhà thầu);

b)      Bất kỳ hợp đồng bảo hiểm nào cho rủi ro Đổ vỡ máy móc hoặc rủi ro kỹ thuật khác không bao gồm trong phạm vi mục (i) trên đây.

Luôn với điều kiện là các hợp đồng bảo hiểm nói trên loại trừ các rủi ro phơi nhiễm phóng xạ và ô nhiễm phóng xạ bởi Vật liệu Hạt nhân.

Tuy nhiên, loại trừ trên sẽ không áp dụng cho các phần sau của Hợp đồng bảo hiểm:

(1)     Cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo hiểm nào đối với:

a)    Vật liệu Hạt nhân

b)   Bất kỳ tài sản nào trong các Khu vực Phóng xạ Cao của bất kỳ Cơ sở Hạt nhân nào kể từ khi nạp Vật liệu Hạt nhân hoặc đối với lò phản ứng – kể từ khi nạp nhiên liệu hoặc từ khi đạt được trạng thái tới hạn đầu tiên đã được thoả thuận với Nhóm và/hoặc Hiệp hội Bảo hiểm Hạt nhân địa phương liên quan

(2)     Cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo hiểm nào cho các rủi ro sau:

–       Cháy, sét, nổ;

–       Động đất;

–       Máy bay và các thiết bị trên không khác hoặc những mảnh rơi của chúng;

–       Phơi nhiễm phóng xạ và ô nhiễm phóng xạ;

–       Bất kỳ rủi ro nào khác được bảo hiểm bởi Nhóm và/hoặc Hiệp hội Bảo hiểm Hạt nhân địa phương.

đối với bất kỳ Tài sản nào khác không được quy định tại mục (1) trên đây mà liên quan trực tiếp đến Sản xuất, Sử dụng hoặc Tàng trữ Vật liệu Hạt nhân từ khi đưa Vật liệu Hạt nhân vào trong Tài sản đó.

Các định nghĩa:

“Vật liệu Hạt nhân” có nghĩa là

(1)       Nhiên liệu hạt nhân, trừ uranium tự nhiên, uranium nghèo, có khả năng sản sinh năng lượng bằng quá trình tự phân hạch hạt nhân dây chuyền bên ngoài Lò phản ứng Hạt nhân, có thể là đơn chất hoặc kết hợp với một số chất khác; và

(2)       Sản phẩm hoặc Chất thải Phóng xạ

“Sản phẩm hoặc Chất thải Phóng xạ ” có nghĩa là bất kỳ vật liệu phóng xạ nào được tạo ra từ sản xuất, hoặc các chất bị nhiễm xạ do tiếp xúc với bức xạ ngẫu nhiên sử dụng trong sản xuất hoặc sử dụng nhiên liệu hạt nhân, nhưng không bao gồm các đồng vị phóng xạ đã ở giai đoạn sản xuất cuối cùng, được sử dụng cho mục đích khoa học, y tế, nông nghiệp, thương mại hoặc công nghiệp.

“Cơ sở Hạt nhân” có nghĩa là:

(i)         Các Lò phản ứng Hạt nhân;

(ii)      Các nhà máy sử dụng nhiên liệu hạt nhân để sản xuất Vật liệu hạt nhân, hoặc các nhà máy chế biến Vật liệu Hạt nhân, bao gồm các cơ sở tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng; và

(iii)    Các kho tàng trữ Vật liệu Hạt nhân, trừ phương tiện tạm trữ trong quá trình vận chuyển vật liệu hạt nhân đó.

“Lò phản ứng Hạt nhân ” là một cấu trúc chứa nhiên liệu hạt nhân có thể tạo ra quá trình phản ứng phân hạch hạt nhân dây chuyền tự duy trì trong đó mà không cần nguồn nơtron bổ sung

“Sản xuất, Sử dụng hoặc Tàng trữ Vật liệu Hạt nhân” có nghĩa là việc sản xuất, làm giàu, xử lý, chế biến, tái chế, sử dụng, tàng trữ, vận chuyển và tiêu hủy vật liệu hạt nhân.

“Tài sản” là tất cả đất đai, các toà nhà, các công trình kiến trúc, nhà máy, thiết bị, xe cơ giới, các thứ được chứa, đựng, lưu trữ, lắp đặt ở bên trong Tài sản (bao gồm nhưng không giới hạn chất lỏng và khí) và tất cả các loại vật liệu được mô tả, dù cố định hay không.

“Khu vực hay Vùng phóng xạ cao” có nghĩa là:

(i)       Đối với các nhà máy điện hạt nhân và Lò phản ứng Hạt nhân: bình hoặc cấu trúc trực tiếp chứa các lõi (bao gồm các bộ phận chống đỡ và bảo vệ kèm theo) bao gồm.tất cả các thứ ở bên trong, các thanh nhiên liệu, các thanh điều khiển và nhiên liệu đã qua sử dụng được lưu trữ; và

(ii)    Đối với các Cơ sở Hạt nhân không có lò phản ứng hạt nhân: bất kỳ khu vực nào mà mức độ phóng xạ yêu cầu phải có lá chắn sinh học.

Áp dụng cho đơn tài sản, kỹ thuật và trách nhiệm

 

Điều khoản Loại trừ Rủi ro Khủng bố (NMA 2921)

Cho dù có bất kỳ quy định nào trái ngược với điều khoản này được quy định trong hợp đồng bảo hiểm hoặc trong bất kỳ Sửa đổi bổ sung nào, các bên thỏa thuận rằng điều khoản này loại trừ các tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc phí tổn dưới bất kỳ hình thức nào, trực tiếp hoặc gián tiếp bị gây ra bởi, phát sinh từ hoặc có liên quan đến bất cứ hành động khủng bố nào, bất kể là có các nguyên nhân hoặc sự kiện nào khác tác động đồng thời hoặc theo bất kỳ trình tự nào đối với tổn thất đó.

Theo chủ ý của điều khoản bổ sung này, một hành động khủng bố có nghĩa là một hành động bao gồm nhưng không giới hạn ở việc dùng vũ lực hay bạo lực và/hoặc sự đe dọa dùng vũ lực hay bạo lực của bất kỳ người hay (các) nhóm người nào, hoạt động độc lập hoặc đại diện cho hoặc có liên hệ với bất kỳ (các) tổ chức hoặc (các) chính phủ nào có dính líu vào vì mục đích chính trị, tôn giáo, ý thức hệ hay tương tự, kể cả ý định gây ảnh hưởng đến bất cứ chính phủ nào và/hoặc nhằm gây sợ hãi cho công chúng hay bất kỳ bộ phận công chúng nào.

Điều khoản này cũng loại trừ các tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc phí tổn dưới bất kỳ hình thức nào trực tiếp hoặc gián tiếp bị gây ra bởi, hoặc phát sinh từ hoặc có liên quan đến bất cứ hành động nào nhằm kiểm soát, đối phó, ngăn chặn hoặc bằng bất cứ cách nào có liên quan đến hành động khủng bố.

Nếu Người bảo hiểm khẳng định rằng do loại trừ này mà mọi tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc phí tổn không được bảo hiểm theo hợp đồng này, thì việc chứng minh những tổn thất, hư hại, chi phí hoặc phí tổn đó không bị loại trừ sẽ thuộc trách nhiệm của Người được bảo hiểm.

Trong trường hợp có bất kỳ mục nào của điều khoản này được phát hiện là không có hiệu lực hoặc không thể thực hiện được, những phần còn lại vẫn giữ nguyên đầy đủ hiệu lực.

Áp dụng cho đơn tài sản, kỹ thuật và trách nhiệm

 

Điều khoản Loại trừ Amiăng tổng hợp

Điều khoản này không áp dụng và không bảo hiểm cho bất kỳ trách nhiệm thực tế hay bị cáo buộc nào đối với bất kỳ khiếu nại nào về bất kỳ tổn thất nào mà Amiăng, dưới bất kỳ dạng nào hay với bất kỳ số lượng nào, là yếu tố trực tiếp hay gián tiếp gây ra, góp phần vào hay làm trầm trọng hơn tổn thất.

Áp dụng cho đơn tài sản, kỹ thuật và trách nhiệm

 

ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN DO BỊ TRỪNG PHẠT (NMA 3100)

DNBH/ Tái bảo hiểm sẽ không bảo hiểm và không chịu trách nhiệm chi trả cho bất kỳ vụ khiếu nại hay bất cứ lợi ích nào trong đó việc bảo hiểm, chi trả bồi thường hoặc lợi ích này khiến DNBH/ Tái bảo hiểm bị trừng phạt, cấm vận hay hạn chế theo Nghị quyết của Liên Hợp Quốc hoặc các trừng phạt kinh tế, hoặc thương mại, theo pháp luật hoặc quy định của Liên minh Châu Âu, Anh hoặc Mỹ (miễn là việc này không vi phạm bất kỳ quy định và pháp luật của quốc gia cụ thể nào được áp dụng đối với nhà tái bảo hiểm có liên quan).

Áp dụng cho đơn tài sản, kỹ thuật và trách nhiệm

 

Điều khoản loại trừ sự cố Mạng 

Hợp đồng này loại trừ bất kỳ tổn thất, hư hỏng, trách nhiệm, khiếu nại, chi phí, phí tổn trực tiêp hoặc gián tiếp có nguyên nhân từ, góp phần bởi, phát sinh từ, bắt nguồn từ hoặc có liên quan đến sự cố Mạng.

Nhằm làm rõ mục đích của điều khoản loại trừ này, bất kỳ tổn thất, hư hỏng, sự phá hủy, sự biến dạng, sự xóa bỏ, sự xáo trộn hoặc thay đổi của Dữ liệu Điện tử sẽ không được công nhận là tổn thất hoặc hư hỏng vật lý và vì vậy, nếu bị gây ra trực tiếp bởi một sự cố Mạng, sẽ không được bảo vệ.

Định nghĩa:

a.  “Sự cố Mạng” bao gồm:

i.                    Hành động không được phân quyền hoặc phi pháp, bất kề không gian và thời gian, hoặc sự đe dọa hoặc lừa đảo

ii.                  malware hoặc các cơ chế tương tự

iii.                 Lỗi chương trình hoặc lỗi vận hành cho dù bởi người được bảo hiểm hoặc bất kỳ người hoặc nhóm người nào

iv. bất kỳ sự ngừng hoạt động không có chủ đích hoặc kế hoạch – một phần hoặc toàn bộ – của Hệ thống máy tính của Người được bảo hiểm mà không phải bởi tổn thất hoặc hư hỏng vật lý;

tác động tới việc truy cập, xử lý, xử dụng hoặc vận hành của bất kỳ Hệ thống máy tính hoặc bất kỳ Dữ liệu Điện tử bởi bất kỳ người hoặc nhóm người nào.

b.“Hệ thống máy tính” nghĩa là bất kỳ máy tính, phần cứng, hệ thống trao đổi thông tin hoặc thiết bị điện tử, bao gồm các hệ thống tương tự hoặc cấu hình tương tự với các thiết bị nêu trên và bao gồm bất kỳ thiết bị đầu vào, đầu ra hoặc thiết bị lưu trữ Dữ liệu Điện tử, thiết bị mạng hoặc phương tiện sao lưu nào.

c.“Dữ liệu Điện tử” nghĩa là các ý tưởng, sự việc và thông tin được chuyển đổi thành một định dạng có thể sử dụng để truyền đạt thông tin, diễn giải hoặc được xử lý bởi quá trình xử lý dữ liệu điện tử hoặc cơ điện tử hoặc các thiết bị điều khiển điện tử và bao gồm các chương trình, phần mềm và các chỉ dẫn được mã hóa cho việc xử lý và vận dụng dữ liệu hoặc sự điều khiển hoặc vận hành thiết bị đó.

d.“Malware hoặc các cơ chế tương tự” nghĩa là bất kỳ chương trình mã hóa, lệnh chương trình hoặc tập hợp các lệnh với khả năng được tạo ra nhằm mục đích làm hư hỏng, can thiệp hoặc có ảnh hưởng đến chương trình máy tính, các file dữ liệu hoặc sự vận hành (cho dù có bao gồm quá trình tự sao chép hay không), bao gồm nhưng không giới hạn “Virus”, “Trojan Horses”, “Worms”, “Logic Bombs” hoặc “Tấn công từ chối dịch vụ”.

Áp dụng cho đơn tài sản, kỹ thuật và trách nhiệm

 

Điều khoản loại trừ bệnh truyền nhiễm  (property treaty reinsurance)

1.         Điều khoản này có giá trị cao nhất và sẽ thay thế các quy định khác không phù hợp với điều khoản này trong hợp đồng, điều khoản tái bảo hiểm này loại trừ bất kỳ tổn thất, hư hỏng, trách nhiệm, khiếu nại, chi phí, phí tổn trực tiêp hoặc gián tiếp có nguyên nhân từ, góp phần bởi, phát sinh từ, bắt nguồn từ hoặc có liên quan đến Bệnh Truyền Nhiễm hoặc sự sợ hãi, hoặc mối đe dọa (cho dù có thực hay phỏng đoán)  về Bệnh Truyền Nhiễm bất kể bởi bất kỳ nguyên nhân hoặc sự kiện nào khác có tác động tại cùng một thời điểm hoặc bất kỳ chuỗi sự kiện khác thêm vào.

2.         Bệnh Truyền Nhiễm có nghĩa là bất kỳ bệnh nào có thể được truyền từ cơ thể này qua cơ thể khác nhờ bất kỳ vật trung gian nào:

2.1.Vật trung gian bao gồm, nhưng không giới hạn, virus, vi khuẩn, ký sinh trùng hoặc cơ thể hoặc các biến thể của chúng, bất kể được xác định là còn sống hay không, và

2.2.  Phương thức của việc truyền nhiễm, cho dù trực tiếp hay gián tiếp, bao gồm nhưng không giới hạn truyền qua không gian, giọt bắn, truyền nhiễm từ hoặc tới bất kỳ bề mặt, vật thể, vật rắn, chất lỏng, khí hoặc giữa các cơ thể, và

2.3.   Bệnh dịch, vật trung gian có thể gây ra hoặc đe dọa làm tổn thương sức khỏe con người hoặc hoặc có thể gây ra hoặc đe dọa làm tổn thương tới, làm hư hỏng, mất giá trị hoặc mất tính năng sử dụng của tài sản.

Áp dụng cho đơn tài sản, kỹ thuật và trách nhiệm

 

Điều khoản Loại trừ Rủi ro Ô nhiễm và Nhiễm bẩn

Điều khoản này loại trừ các tổn thất phát sinh do sự gây ô nhiễm hoặc bị ô nhiễm ngoại trừ (trừ các loại trừ đã được quy định) sự phá hủy hay thiệt hại đối với tài sản được bảo hiểm gây ra bởi:

–        Sự gây ô nhiễm hoặc bị ô nhiễm mà bản thân tình trạng này chính là hệ quả của một rủi ro được bảo hiểm.

–        Các rủi ro được bảo hiểm mà các rủi ro này chính là hệ quả của sự gây ô nhiễm hay bị ô nhiễm.

Điều khoản này cũng loại trừ các trách nhiệm liên quan đến các chất hay hợp chất bị tiêu hủy hay xả thải.

Áp dụng cho đơn tài sản, kỹ thuật và trách nhiệm

 

Điều khoản loại trừ phóng xạ và nổ hạt nhân (áp dụng cho đơn hỗn hợp)

Điều khoản loại trừ ô nhiễm phóng xạ và nổ hạt nhân (chỉ áp dụng cho Phần C)

Hợp đồng bảo hiểm này không bảo hiểm cho (a) mất mát hoặc phá hủy, hoặc hư hỏng, bất kỳ tài sản nào hoặc bất kỳ tổn thất hoặc chi phí nào phát sinh từ hoặc bất kỳ tổn thất do hậu quả nào (b) bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về bản chất trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi hoặc đóng góp bởi hoặc phát sinh từ:

i. bức xạ ion hóa hoặc nhiễm phóng xạ từ bất kỳ nhiên liệu hạt nhân hoặc từ bất kỳ chất thải hạt nhân nào từ quá trình đốt nhiên liệu hạt nhân

ii. các tính chất phóng xạ, độc hại, nổ hoặc các nguy hại khác của bất kỳ bộ phận hạt nhân nổ hoặc thành phần hạt nhân nào có liên quan

4/4/68 NMA1622

Chỉ Áp dụng cho bảo hiểm hỗn hợp

 

Điều khoản loại trừ các đường dây truyền tải và phân phối

Tất cả các đường dây truyền tải, bao gồm dây kim loại, dây cáp, cột, cột tháp, chân cột, tháp và bất kỳ loại thiết bị nào có thể là một phần của các hệ thống này, bao gồm cả các phân trạm dưới bất kỳ hình thức nào.

Điều khoản loại trừ này bao gồm nhưng không giới hạn đối với sự truyền hoặc tải điện, điện thoại hoặc tính hiệu điện báo, và tất cả các tín hiệu thông tin dù là âm thanh hay hình ảnh. Điều khỏan loại trừ này áp dụng cho các thiết bị bên trên và dưới lòng đất  có khỏang cách lớn hơn 500m (hoặc 1700feet) tính từ một công trình được bảo hiểm. Điều khỏan loại  trừ này áp dụng cho cả các tổn thất hoặc thiệt hại vật chất đối với các thiết bị và tất cả thiệt hại về gián đoạn kinh doan, tổn thất mang tính hậu quả, và/ hoặc các tổn thất bất ngờ khác liên quan đến các đường truyền tải.

Áp dụng cho đơn tài sản, kỹ thuật( đơn xây dựng,Công trình dân dụng hoàn thành) và trách nhiệm

 

Điều khoản cam kết đảm bảo bảo vệ 24/24h

Người được bảo hiểm cam kết thực hiện đầy đủ biện pháp bảo vệ an toàn cần thiết cho tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng, coi sóc của mình 24h/24h tuân theo

a)  các quy định của nội bộ của cơ quan người được bảo hiểm và

b)  các quy định luật pháp hiện hành.

Nếu người được bảo hiểm không thực hiện các biện pháp bảo vệ cần thiết dẫn tới các thiệt hại tài sản, tổn thất của mình và các bên liên quan, MIC có thể từ chối trách nhiệm không bảo hiểm đối với các tổn thất thiệt hại phát sinh liên quan các tài sản tham gia bảo hiểm.

Áp dụng cho đơn Tài sản.

 

Quy định về Phòng cháy chữa cháy

Người được bảo hiểm cam kết tuân thủ các quy định của Pháp luật về Phòng cháy và Chữa cháy (PCCC), tuân thủ các khuyến nghị của các cơ quan PCCC và của MIC (nếu có). Trong trường hợp Người được bảo hiểm vi phạm các quy định tại Sửa đổi bổ sung này, MIC có quyền từ chối một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường tùy theo mức độ lỗi của Người được bảo hiểm.

Áp dụng cho đơn tài sản.

 

5/5 - (1 bình chọn)

NHỮNG BÀI VIẾT BẠN NÊN CHÚ Ý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *