Mẫu hợp đồng bảo hiểm du lịch

Mẫu hợp đồng bảo hiểm du lịch là mẫu bảo hiểm cho những người đi tham quan, nghỉ mát, tắm biển… hoặc nghỉ tại khách sạn, nhà hàng trong phạm vi lãnh thổ quy định trong hợp đồng.

Trường hợp Người được bảo hiểm khảo sát, thám hiểm, biểu diễn nguy hiểm, đua xe, đua ngựa, đua thuyền, thi đấu các môn thể thao có tính chất chuyên môn chuyên nghiệp như: bóng đá, đấm bốc, leo núi, lướt ván… chỉ được bảo hiểm với điều kiện đã nộp thêm phụ phí: 0,1% Số tiền bảo hiểm/người/cuộc thi đấu/ngày.

Xem Thêm : Mẫu hợp đồng bảo hiểm tai nạn con người

Xem Thêm : Bảo hiểm tai nạn cho học sinh

Xem Thêm : Bảo hiểm bồi thường người lao động

Xem ThêmBảo hiểm tai nạn mức trách nhiệm cao

Xem ThêmBảo hiểm tai nạn cho công nhân xây dựng

Hiện nay MIC cung cấp các loại hình bảo hiểm du lịch như sau :

 • Bảo hiểm khách du lịch trong nước
 • Bảo hiểm khách nước ngoài du lịch Việt Nam
 • Bảo hiểm khách Việt Nam du lịch nước ngoài
 • Bảo hiểm khách Việt Nam du lịch trong nước có cứu trợ toàn cầu SOS.
Mẫu hợp đồng bảo hiểm khách du lịch

Mẫu hợp đồng bảo hiểm khách du lịch

HỢP ĐỒNG BAO

BẢO HIỂM KHÁCH DU LỊCH

Số: …/20…/ HD-CN/Mã đơn vị-Mã phòng khai thác

 

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20… tại ……………, hai bên chúng tôi gồm:

 • Bên mua bảo hiểm :[………]
 • Mã số DN/Mã số cá nhân : [………] do [………] cấp ngày …/…/20…
 • Địa chỉ : [………]
 • Điện thoại : [0x.xxxx.xxxx] Fax: [0x.xxxx.xxxx]
 • Do ông, bà : [………]; Chức vụ: [………] làm đại diện
 • Ủy quyền số                     : [………] ngày …/…/20… của [………]
 • Bên bảo hiểm : Công ty bảo hiểm MIC [………] – Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội (MIC)
 • Địa chỉ : [………]
 • Điện thoại : [0x.xxxx.xxxx] Fax: [0x.xxxx.xxxx]
 • Do ông, bà : [………]; Chức vụ: [………] làm đại diện
 • Ủy quyền số                     : [………] ngày …/…/20… của [………]

Đã ký Hợp đồng bao bảo hiểm với các nội dung sau đây:

ĐIỀU 1 : NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM, THỜI HẠN BẢO HIỂM

Người được bảo hiểm bao gồm: Khách du lịch trong nước; người nước ngoài du lịch Việt Nam; người Việt Nam du lịch nước ngoài là khách du lịch của Bên mua bảo hiểm.

Thời hạn hợp đồng: Từ … giờ, ngày …/…/20… đến … giờ, ngày …/…/20….

Thời hạn bảo hiểm được ghi cụ thể trên Giấy chứng nhận bảo hiểm phù hợp với thời hạn hợp đồng.

ĐIỀU 2 : ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM

Áp dụng các Quy tắc bảo hiểm sau:

 • Đối với khách du lịch trong nước áp dụng theo Quy tắc Bảo hiểm khách du lịch trong nước ban hành kèm theo Quyết định số 77/2016/QĐ – MIC ngày 01/01/2016 của Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội;
 • Đối với khách nước ngoài du lịch Việt Nam áp dụng theo Quy tắc Bảo hiểm người nước ngoài du lịch Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 81/2016/QĐ – MIC ngày  01/01/2016 của Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội;
 • Đối với khách Việt Nam du lịch nước ngoài áp dụng theo Quy tắc Bảo hiểm khách Việt Nam du lịch nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 79/2016/QĐ – MIC ngày 01/01/2016 của Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội;
 • Đối với khách Việt Nam du lịch nước, có sử dụng dịch vụ cứu trợ toàn cầu SOS áp dụng theo Quy tắc Bảo hiểm Du lịch toàn cầu ban hành kèm theo Quyết định số 83/2016/QĐ – MIC ngày 01/01/2016 của Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội;
 • Đối với người nước ngoài du lịch Việt Nam, có sử dụng dịch vụ cứu trợ toàn cầu SOS áp dụng theo Quy tắc Bảo hiểm du khách quốc tế ban hành kèm theo Quyết định số 85/2016/QĐ – MIC ngày 01/01/2016 của Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội.

Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm xác định theo các văn bản tại khoản 2.1 Điều này.

ĐIỀU 3 : SỐ TIỀN BẢO HIỂM, PHÍ BẢO HIỂM

Số tiền bảo hiểm: Được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm đối với từng trường hợp cụ thể.

Phí bảo hiểm: Được xác định theo biểu phí của Bên bảo hiểm được nêu tại Phụ lục số 01 kèm theo Hợp đồng này.

Việc hoàn phí bảo hiểm, việc thay đổi phí bảo hiểm của Bên mua bảo hiểm được xác định theo các Quy tắc, điều kiện, điều khoản bảo hiểm được dẫn chiếu tại Hợp đồng này.

ĐIỀU 4 : THANH TOÁN PHÍ BẢO HIỂM

Toàn bộ phí bảo hiểm của tháng trước được Bên mua bảo hiểm thanh toán đủ, đúng thời hạn bằng tiền mặt hoặc bằng chuyển khoản vào tài khoản của Bên bảo hiểm theo yêu cầu của Bên bảo hiểm chậm nhất vào ngày 10 của tháng tiếp theo.

Trường hợp Hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực và phí bảo hiểm chưa đến hạn thanh toán mà tổn thất xảy ra thì Bên bảo hiểm có quyền xem xét khấu trừ số phí bảo hiểm còn lại của Hợp đồng vào số tiền bảo hiểm Bên bảo hiểm chi trả cho Người được bảo hiểm.

Trong mọi trường hợp, Bên mua bảo hiểm không thanh toán phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định nêu trên, Hợp đồng bảo hiểm sẽ tự chấm dứt hiệu lực bảo hiểm vào ngày kế tiếp ngày cuối cùng phải nộp của kỳ phí đến hạn thanh toán.

Trường hợp Hợp đồng bảo hiểm đã chấm dứt hiệu lực theo quy định tại Khoản 4.3 Điều này, Bên bảo hiểm có thể xem xét chấp thuận khôi phục hiệu lực Hợp đồng bằng văn bản với điều kiện Bên mua bảo hiểm thanh toán đầy đủ số phí đến hạn và chưa có bất cứ tổn thất nào xảy ra. Hợp đồng bảo hiểm sẽ khôi phục hiệu lực kể từ thời điểm 00h00 phút ngày kế tiếp ngày Bên bảo hiểm đã đóng đủ phí bảo hiểm đến hạn theo quy định của Hợp đồng.

Bên bảo hiểm sẽ không có trách nhiệm bồi thường đối với các tổn thất phát sinh trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm bị chấm dứt.

ĐIỀU 5 : TRẢ TIỀN BẢO HIỂM

Bên mua bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho Bên bảo hiểm ngay khi có thể thực hiện được đối với bất kỳ sự kiện nào có thể làm phát sinh khiếu nại trong vòng 30 ngày kể từ khi xảy ra sự kiện bảo hiểm trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

Bên mua bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm phải gửi hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm trong vòng 180 ngày kể từ khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật. Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm được xác định theo các văn bản tại khoản 2.1 Điều 2 Hợp đồng này.

Thời hạn trả tiền bảo hiểm của Bên bảo hiểm là 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu chi trả bảo hiểm đầy đủ và hợp lệ trừ trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ.

ĐIỀU 6 : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM

Quyền của Bên mua bảo hiểm:

 • Yêu cầu Bên bảo hiểm giải thích các điều kiện, điều khoản bảo hiểm;
 • Yêu cầu Bên bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo thoả thuận tại Hợp đồng này;
 • Các quyền khác theo quy định của Hợp đồng này, các Quy tắc, điều khoản bảo hiểm được áp dụng và quy định pháp luật.

Nghĩa vụ của Bên mua bảo hiểm:

 • Gửi cho Bên bảo hiểm danh sách chi tiết khách du lịch tham gia bảo hiểm ít nhất 01 ngày trước khi khởi hành bằng cách gửi email tới địa chỉ [………] hoặc fax tới số [………];
 • Phối hợp với Bên bảo hiểm trong quá trình giải quyết tổn thất, trong trường hợp cần thiết có thể ủy quyền cho Bên bảo hiểm thương lượng với các bên liên quan để giải quyết bồi thường;
 • Hoàn thiện hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm theo hướng dẫn của Bên bảo hiểm;
 • Đóng phí bảo hiểm đầy đủ, đúng thời hạn đã thỏa thuận trong Hợp đồng này;
 • Kê khai đầy đủ, trung thực mọi chi tiết có liên quan đến Hợp đồng này theo yêu cầu của Bên bảo hiểm;
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng này, các Quy tắc, điều khoản bảo hiểm được áp dụng và quy định pháp luật.

ĐIỀU 7 : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN BẢO HIỂM

Quyền của Bên bảo hiểm:

Thu phí bảo hiểm theo thoả thuận tại Hợp đồng này;

Yêu cầu Bên mua bảo hiểm cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin liên quan đến việc giao kết và thực hiện Hợp đồng này;

Từ chối trả tiền bảo hiểm trong trường hợp không thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm hoặc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo Quy tắc, điều khoản, điều kiện bảo hiểm và thoả thuận tại Hợp đồng này;

Các quyền khác theo quy định của Hợp đồng này, các Quy tắc, điều khoản bảo hiểm được áp dụng và quy định pháp luật.

Nghĩa vụ của Bên bảo hiểm:

 • Giải thích cho Bên mua bảo hiểm về các điều kiện, điều khoản bảo hiểm, quyền, nghĩa vụ của Bên mua bảo hiểm;
 • Khi nhận được yêu cầu bảo hiểm của Bên mua bảo hiểm, kịp thời kiểm tra các thông tin cần thiết và cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho người tham gia bảo hiểm;
 • Hướng dẫn Bên mua bảo hiểm thu thập và hoàn thiện hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm;
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng này, các Quy tắc, điều khoản bảo hiểm được áp dụng và quy định pháp luật.

ĐIỀU 8 : HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các trường hợp chấm dứt Hợp đồng:

 • Hết thời hạn bảo hiểm;
 • Bên mua bảo hiểm không thanh toán đầy đủ và đúng hạn phí bảo hiểm theo thỏa thuận tại Hợp đồng này;
 • Hai bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng;
 • Trường hợp khác theo quy định của Hợp đồng, Quy tắc và quy định pháp luật.

ĐIỀU 9 : THỎA THUẬN KHÁC

Bên mua bảo hiểm xác nhận Bên bảo hiểm đã thực hiện nghĩa vụ giải thích Hợp đồng, Quy tắc và các Điều khoản sửa đổi bổ sung cho Bên mua bảo hiểm. Các Bên cam kết đã xem xét kỹ, hiểu rõ, chấp nhận và thực hiện đúng toàn bộ nội dung của Hợp đồng này và các Quy tắc, điều kiện, điều khoản bảo hiểm kèm theo.

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này, các Bên sẽ giải quyết bằng hình thức thương lượng. Nếu thương lượng không thành, thì đưa ra Toà án nơi bị đơn đặt trụ sở chính nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức hoặc nơi cư trú của bị đơn nếu bị đơn là cá nhân để giải quyết.

Trong trường hợp có sự mâu thuẫn, ghi nhận khác nhau về cùng một nội dung giữa Hợp đồng bảo hiểm, Quy tắc bảo hiểm và các Sửa đổi bổ sung (SĐBS)/Phụ lục về việc SĐBS hợp đồng, 02 Bên thống nhất áp dụng theo thứ tự ưu tiên sau (từ trên xuống) để giải quyết các tranh chấp hoặc bồi thường phát sinh trong thời hạn bảo hiểm:

– Các SĐBS/Phụ lục về việc SĐBS hợp đồng được ký kết tại thời điểm gần nhất;

– Hợp đồng bảo hiểm;

– Quy tắc bảo hiểm.

Hợp đồng này được lập thành 04 bản, có giá trị pháp lý như nhau; mỗi bên giữ 02 bản.

BÊN MUA BẢO HIỂM

BÊN BẢO HIỂM

THÔNG TIN LIÊN HỆ TƯ VẤN BẢO HIỂM :

CÔNG TY BẢO HIỂM MIC ĐÔNG SÀI GÒN
Địa chỉ: 46 đường số 12 – khu nhà ở Hiệp Bình Chánh, khu phố 5 – Phường Hiệp Bình Chánh – TP Thủ Đức – TP Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0102385623-029
Phone : 0902642058
Email : tannt@mic.vn

Nguồn Tham khảo : https://thuvienphapluat.vn/hopdong/731/HOP-DONG-BAO-HIEM-KHACH-DU-LICH-TRONG-NUOC

5/5 - (1 bình chọn)

NHỮNG BÀI VIẾT BẠN NÊN CHÚ Ý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *