Mẫu đơn hủy hợp đồng bảo hiểm

Mẫu đơn hủy hợp đồng bảo hiểm là tờ giấy mà người được bảo hiểm làm gửi đến người bảo hiểm để yêu cầu chấm dứt hợp đồng bảo hiểm đang tham gia.

Khi khách hàng đang tham gia bảo hiểm tại một công ty bảo hiểm, nhưng vì một lý do nào đó, khách hàng muốn hủy hợp đồng. Ví dụ : Hợp đồng bảo hiểm xe ô tô, hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, mẫu hợp đồng bảo hiểm tai nạn con người thì sẽ làm đơn đơn đề chấm dứt hợp đồng bảo hiểm theo mẫu sau.

mẫu đơn hủy hợp đồng bảo hiểm

Hướng dẫn hủy hợp đồng bảo hiểm

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

===o0o===

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

Kính gửi: ……… ………………………… …………… ……………………… ………………… …………………… ………………

Bên mua bảo hiểm:…….. ……………… …………….. ……………….. …………… ……………… ……………… ………… ……… …… ……

Địa chỉ:…… ………. …….. …… ……. ….. ………….. ….. ….. ………… …….. …… ………. ……… ……… …… …… …… …… …… ……

Người được bảo hiểm:……. …….. …… ….. ….. …… ……. ….. …..CMND/CCCD : … …… ….. .… ….… … …… …… …… ……

Hợp đồng bảo hiểm/ Giấy chứng nhận bảo hiểm số:…… …….. …… ….. …… ….. ….. …… …… …… …… …… …… … …… …

Thời hạn bảo hiểm: Từ…h… ngày……/…../ 20……đến…..h….. ngày……/……/ 20…… ..…… .… …… …… … …… … … … …

Số tiền bảo hiểm:… ….. .VNĐ   Phí bảo hiểm đã thanh toán:….. ……. VNĐ.

Nay  tôi/chúng  tôi  làm  đơn  này  đề  nghị Công ty bảo hiểm ….. chấm  dứt  GCNBH/HĐBH số … … …… … kể từ ngày … …… …… … … … và hoàn lại phí bảo hiểm của thời gian còn lại theo đúng quy định. Tính đến ngày đề nghị chấm dứt chưa xảy ra sự kiện bảo hiểm nào liên quan đến Người được bảo hiểm.

Lý do đề nghị chấm dứt hợp đồng bảo hiểm: …… ……. ……. …….. …… ….. ……. ….. …… …. …..

Gửi kèm các giấy tờ: …… …….. ….. …… ….. …… …… …… …… ….. ….. …… ….. ……. ….. …. ….. .

Số phí hoàn lại đề nghị chuyển vào tài khoản số:… …… …… … … … …… … …… … … .

Tại: … ..… … … … … …… … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … .

Người thụ hưởng: … … … … … … …… …… …… …… …… … … … … … …… … ….. …. …

Ý kiến khác: … … … … …… …… …… … … … … … …… … …… … …… ….. …. …. …. ….

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

………., ngày …… tháng …… năm 20 ……

BÊN MUA BẢO HIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Link dowload file : Mẫu đơn xin hủy hợp đồng bảo hiểm

5/5 - (1 bình chọn)

NHỮNG BÀI VIẾT BẠN NÊN CHÚ Ý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *