Phí cháy nổ

BIỂU PHÍ CHÁY NỔ NGHỊ ĐỊNH 97

Bạn chưa nhập từ khóa
Đã có lỗi .... Vui lòng liên hệ admin

Bài viết liên quan :

  1. Bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng
  2. Bảo hiểm cháy nổ khách sạn
  3. Bảo hiểm cháy nổ tòa nhà văn phòng
  4. Bảo hiểm cháy nổ trường học
  5. Bảo hiểm cháy nổ chung cư
  6. Bảo hiểm cháy nổ cây xăng
  7. Bảo hiểm cháy nổ cửa hàng Gas
  8. Bảo hiểm nhà tư nhân
  9. Bảo hiểm cháy nổ bãi giữ xe
  10. Bảo hiểm cháy nổ bệnh viện

MỨC KHẤU TRỪ BẢO HIỂM:

1. Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng:

a) Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại M quy định tại khoản 1 Mục I Phụ lục này: Mức khấu trừ bảo hiểm tối đa là 1% số tiền bảo hiểm và không thấp hơn mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại điểm c khoản này.

b) Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại N quy định tại khoản 1 Mục I Phụ lục này: Mức khấu trừ bảo hiểm tối đa là 10% số tiền bảo hiểm và không thấp hơn mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại điểm c khoản này.

c) Trong mọi trường hợp, mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại điểm a và điểm b khoản này không thấp hơn mức khấu trừ bảo hiểm sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Số tiền bảo hiểm

Mức khấu trừ bảo hiểm

Đến 2.000

4

Trên 2.000 đến 10.000

10

Trên 10.000 đến 50.000

20

Trên 50.000 đến 100.000

40

Trên 100.000 đến 200.000

60

Trên 200.000

100

2. Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng trở lên và cơ sở hạt nhân, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận mức khấu trừ bảo hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận.