Phí công trình

BIỂU PHÍ CÔNG TRÌNH TT-50

Bạn chưa nhập từ khóa
Đã có lỗi .... Vui lòng liên hệ admin

Bài viết liên quan :

  1. Bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng
  2. Bảo hiểm bên thứ 3
  3. Bảo hiểm công nhân xây dựng
  4. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế
  5. Bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu

Ghi chú:

M, N là các ký hiệu về loại mức khấu trừ quy định tại điểm b khoản 1 Mục I Phụ lục này.

b) Mức khấu trừ:

Mức khấu trừ bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng áp dụng theo bảng sau hoặc bằng 5% giá trị tổn thất, tùy theo số nào lớn hơn:

Đơn vị: triệu đồng

Giá trị bảo hiểm Mức khấu trừ loại “M” Mức khấu trừ loại “N”
Đối với rủi ro thiên tai Đối với rủi ro khác Đối với rủi ro thiên tai Đối với rủi ro khác
Tới 10.000 100 20 150 40
20.000 150 30 200 40
100.000 200 60 300 80
600.000 300 80 500 150
700.000 500 100 700 200